Projekti

piens augli projekts logo

Programmas “Skolas piens” un “Augļi skolai” no 2017./2018. mācību gada tiek apvienotas vienotā programmā. Izmaiņas Zemkopības ministrija izstrādāja sadarbībā ar lauksaimniecības nozares organizācijām, piena pārstrādātājiem un augļu un dārzeņu ražotājiem, kā arī Veselības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības speciālistiem.

Apvienotā skolu atbalsta programma darbojas ar vienotu pieeju produktu izdalē bērniem un jauniešiem – gan piena produkti, gan augļi un dārzeņi tiek dalīti trīs reizes mācību nedēļā. Piena produktu izdale programmas ietvaros sākas no 2017.gada 1.oktobra, savukārt augļu un dārzeņu izdale – no 2017.gada 1.novembra. Piena produktus un augļus, un dārzeņus bez maksas saņem gan bērni pirmskolās, gan 1.-9.klašu skolēni.

Piena produktu izdale vienam izglītojamajam ir porcijās līdz 250 mililitriem. Augļu un dārzeņu izdale ir 100 gramu porcijās: var saņemt svaigu augļu (ābolu, bumbieru, dzērveņu), dārzeņu (burkānu, kāļu, kolrābju, kāpostu, ķirbju) vai to asorti porcijas. Dzērvenes ir paredzētas izdalei tikai asorti ietvaros.

2016./2017.mācību gadā tika veikts pētījums, kurā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “Bior” programmas "Skolas auglis" autori atzīst, ka programma pozitīvi ietekmējusi skolēnu ēšanas paradumus. Pētījumā secināts, ka Latvijas skolēnu augļu un dārzeņu patēriņš piecu gadu laikā ir audzis no piecām līdz sešām reizēm nedēļā, tomēr tas joprojām nav pietiekams, jo augļi un dārzeņi netiek ēsti katru dienu, turklāt ieteicamais apmērs ir piecas porcijas dienā. Skolēnu augļu un dārzeņu ēšanas paradumus ietekmē ģimenes ieradumi - jo biežāk ģimene kopīgi iepērkas, gatavo un arī ietur maltītes, jo biežāk arī bērni uzturā iekļauj augļus un dārzeņus. "Bior" pētījumā piedalījās 146 skolas (arī Daugavpils Saskaņas pamatskola), kurās ir kopumā 6234 skolēni.

Trikātas pamatskola piedalās abās programmās.


Atbalsts izglitojamo

 Veselibas projekts

 Karjera


 

Lai rutīna nenokauj - mācāmies mācīties

Ikviens bērns pēc dabas ir zinātkārs, viņu interesē viss, kas notiek pasaulē tam apkārt, visu viņš grib pamēģināt, izjust, novērtēt. Tad bērns dodas uz skolu, vēlas mācīties, labprāt piedalās visos pasākumos, un tad ... pēkšņi kaut kas sajūk, sabrūk, pazūd ... un “negribu mācīties, nav interesanti”.

Jautājums, kāpēc tā notiek, lai šoreiz paliek psihologu, metodiķu un citu gudru speciālistu ziņā. Skolām, bērniem, skolotājiem un vecākiem ir nepieciešams “tūlīt un tepat” risinājums situācijas uzlabošanai, dzirkstelītes nepazaudēšanai tieši šī bērna acīs, tieši tagad, tāpēc laikā no 2014. gada aprīļa līdz decembrim sešās Latvijas kopienās – Beverīnas novadā, Brocēnos, Valmierā, Rugāju novadā, Valkas novada Zvārtavā un Vecumnieku novada Kurmenē, un tajās esošajās skolās tika īstenots projekts “Mācāmies mācīties: skolu un biedrību sadarbības modeļu veidošana mācīšanās motivācijas paaugstināšanai sešās Latvijas kopienās”, kurā seši projekta partneri – nevalstiskās organizācijas – devās talkā novados esošajām izglītības iestādēm, lai kopīgi īstenotās aktivitātēs parādītu bērniem, ka mācīšanās ir interesants un aizraujošs sevis un apkārtējās pasaules izzināšanas process, atgādinātu vecākiem, ka viņu loma, atbalsts un sapratne mācīšanās procesā ir viens no būtiskākajiem bērna veiksmes formulas elementiem un palīdzētu skolotājiem rast jaunus iedvesmas avotus mācību procesa dažādošanai.

Projekta ietvaros biedrības kopā ar skolām meklēja un pārbaudīja praksē netradicionālus risinājumus mācību procesa dažādošanai, lai ne tikai ārpusklases pasākumi un bet arī mācību programmā paredzētā satura apgūšana būtu interesanta un aizraujoša. Piemēram, Beverīnas novada skolas organizēja novada mērīšanas akciju. Katra klase mērīja konkrētu objektu – skolas ēku, pagasta dižkoku, tiltu pār upi, utt., nosakot dažādus izmērus un citas pazīmes, tā apgūstot un pielietojot praksē mērvienības un to sakarības. Pēc tam rezultāti tika salīdzināti ar citās skolās iegūtajiem rādītājiem, tādējādi sasniedzot trīskārtēju labumu – iegūstot tiešu informāciju par novadā esošajiem objektiem un noskaidrojot, kurš no tiem ir augstākais, garākais vai citādi lielākais; atkārtojot matemātikas zināšanas; kā arī mācoties strādāt komandā, pašiem vienoties par labāko darbības stratēģiju.

Savukārt Valmieras 5. vidusskolā notika lasīšanas intereses veicināšanas pasākums. Tā dalībnieku uzdevums bija izlasīt grāmatu un, iejūtoties atbilstošā tēlā un izmantojot arī dažādus papildu rekvizītus, iepazīstināt ar to kādu iedomātu auditoriju (piemēram, seniorus, baikerus, pankus), tā, lai konkrētā grāmata liktos saistošai tieši attiecīgajai auditorijai (kuru “tēloja” citi dalībnieki), bet šo uzstāšanos vērtēja vidusskolas klašu skolēnu žūrija.

Pavisam interesanti notikumi risinājās Valles vidusskolā Vecumnieku novadā, kur 5.-7. un 8.-9. klašu skolēni mācījās latviešu valodas gramatiku, paralēli apgūstot filmu veidošanu. Nevar nepieminēt arī Rugāju vidusskolā noorganizēto sporta-fizikas festivālu, kurā fizikas likumi tika izmēģināti sportiskās aktivitātēs.

Vecākiem šī projekta ietvaros bija iespēja tikties ar dažādiem speciālistiem, lai izprastu mācīšanās procesa īpatnības un to, kā vislabāk palīdzēt savam bērnam ar interesi apgūt dažādas prasmes un zināšanas. Strādājot ar vecākiem no sociālā riska ģimenēm, uzsvars tika likts uz tādu aktivitāšu īstenošanu, kas dod iespēju sajusties piederīgiem kopienai un iesaistītiem tās norisēs. Šajā jomā liels darbs tika paveikts Zvārtavā, kur praktiski visu projekta laiku darbojās atbalsta grupa vecākiem. Vienlīdz svarīgas bija aktivitātes, kuru mērķis bija vecāku un skolas saikņu stiprināšana, lai vecāki jūstos piederīgi un  iesaistītos skolā notiekošajos procesos. Zvārtavā tās bija “radošās dienas” Ozolu skolā, kad vecāki kopā ar skolotājiem ne tikai apsprieda abām pusēm būtiskas tēmas, bet arī darbojās kopā. Rugājos tika organizētas Tēvu dienas orientēšanas sacensības, bet Brocēnos – ģimeņu forums, kurā piedalījās gan vecāki, gan vecvecāki, bērni, brīvprātīgie jaunieši un pašvaldības pārstāvji.

Arī tieši skolotājiem plānotās projekta aktivitātes galvenokārt paredzēja tikšanos ar speciālistiem, atbilstoši skolotāju izteiktajām vēlmēm, lai izrunātu esošo situāciju un meklētu risinājumus uzlabojumiem. Rutīnas darbs, izdegšana, veicot neskaitāmus pienākumus un aizpildot dažnedažādus dokumentus tiek minēti kā galvenie iemesli, kas traucē skolotājiem radoši un neparasti organizēt mācību plānā paredzētā satura apgūšanu, tāpēc tikšanās ar psihologiem, klasvadības, emocionālās inteliģences, teksta izpratnes un citiem speciālistiem tika ļoti atzinīgi novērtētas. Beverīnas novada un Valmieras 5. vidusskolas skolotāji devās arī pieredzes apguves braucienos uz zinātnes centru “Zili brīnumi”, Nacionālo bibliotēku un pie iepriekšējā gada vadošāgrassrootspartnera - Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrības “Cerību spāni”, bet Rugāju novada skolotāji devās pie projekta partneriem uz Valmieru un Beverīnas novadu. Brocēnu vidusskolā skolotāji aizsāka sadarbības darbnīcas priekšmetu skolotājiem – tajās tiekas visi viena priekšmeta skolotāji, lai apspriestu tieši ar konkrētā priekšmeta mācīšanu saistītos izaicinājumus. Darbnīcās piedalījās skolotāji no visām Brocēnu novada skolām.

Lai nebūtu jātērē līdzekļi, sedzot ceļa izdevumus sapulču apmeklēšanai, projekta partneri izmēģināja mūsdienu tehnoloģiju sniegtās iespējas, noorganizējotSkypekonferenci. Tajā tika apspriesta projekta gaita, katra partnera īstenotie pasākumi, kā arī projekta metodiskā materiāla iestrādes. Šis metodiskais materiāls tika plānots kā visu projekta partneru labo prakšu un veiksmes stāstu apkopojums, papildināts ar izmantoto uzdevumu piemēriem, pasākumu organizēšanas aprakstiem un citiem materiāliem. Īpaši jāpiemin projekta ietvaros izstrādātais un aprobētais autora darbs par ORF muzikālas metodes pielietošanu pirmsskolas grupās, ko izstrādāja Rugāju novada pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģe S. Anckina, un I. Mazpanes sagatavotais nodarbību plāns “Video darbnīca un valodas viltības”, kas tika izmantots Vecumnieku novada Valles vidusskolā. Projekta metodiskā materiāla veidošana bija ne pārāk viegla, taču vērtīga pieredze pašiem autoriem – darbību veicējiem, jo prasīja pārdomāt paveikto un izstāstīt to tā, lai citiem tas ir noderīgi.

Un tad arī bija klāt projekta noslēgums. 2014. gada 20. novembrī projekta partneri tikās Trikātā, Beverīnas novadā, materiālu prezentēšanas un izvērtēšanas pasākumā. Tajā kopā ar vieslektoru Māri Bušmani runājām par skolu, kas būtu pieejama visiem, kur ikviens bērns iesaistītos sev vispiemērotākajās nodarbēs un taptu novērtēts atbilstoši savām individuālajām spējām. Arī šī projekta ietvaros aktivitātes tika plānotas tā, lai tās pēc iespējas būtu piemērotas un interesantas visiem un ikvienam.

Metodiskais materiāls ir pieejamsŠEIT. Tajā paustās idejas un apraksti ir brīvi izmantojami, pielāgojot tos savām vajadzībām.

Projekts tika īstenots ar Atvērtās sabiedrības fondu finansējumu, turpinot Latvijas līdzdalību starptautiskajā iniciatīvā „Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai”.

Linda Krūmiņa

Projekta vadītāja

 


 

Beverīnas novadā – kopā stiprāk!IMG 6162

  Pavasarī jau otro gadu Izglītības un zinātnes ministrija izsludināja atklātu  projektu konkursu „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs”.logo 1 jpg

   Beverīnas novada izglītības iestādes jau guvušas pieredzi  kopīgu projektu izstrādē un īstenošanā,Logo tādēļ arī šoreiz tika nolemts, ka pieteikumu konkursam veidosim mūsu  domas un idejas kopā liekot.

   Projekta darba grupai tiekoties, tika pārrunātas izglītojamo brīvā laika pavadīšanas iespējas. Secinājām, ka bērni labprātāk laiku pavada pie datora vai televizora, sēdus un sakņupušā pozā, kas nelabvēlīgi iespaido gan skolēnu stāju, gan muskulatūru, gan veselību kopumā. Mūsu novada izglītības iestādēm ir lieliskas iespējas sportot - sporta zāles ir pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa’’ un J.Endzelīna Kauguru pamatskolā. Savukārt Trikātas pamatskolai ir pašiem sava sporta halle un Brenguļu sākumskolēniem ir iespējas sportot multifunkcionālajā hallē. Lai raisītu bērnos kustību prieku, tika nolemts izstrādāt projektu, kuru realizējot tiktu iegādātas kvalitatīvas sporta ierīces un būtu iespējas veidot vispusīgu mācību procesu un aizrautīgas ārpusstundu aktivitātes. Sporta inventāru vēlējāmies tādu, lai attīstītu skolēnu kustību koordināciju, motoriku, kā arī veicinātu sadarbības un radošās darbības prasmes. 

    Saņemot atbalstu un iegādājoties plānoto inventāru, esam to izmantojuši gan ikdienas pasākumos, gan olimpiskajā dienā. Skolotāji organizē saliedējošas un jautras sporta spēles, veido dažādus koordinācijas vingrinājumus, kuros ar interesi piedalās skolēni. Lai novada jaunajai paaudzei kustību prieks būtu ikdienā, esam plānojuši sporta pasākumos iesaistīt arī mūsu svarīgākos sadarbības partnerus-vecākus. Vienoti darbojoties un cits no cita mācoties  kopā kļūsim stiprāki.

Sandra Kaufmane, Brenguļu sākumskolas direktore.


 

Iepazīstam ezerus un upes Beverīnā.B

   Trikātas pamatskolā un Brenguļu sākumskolā par vasaru tika domāts jau ziemā, tādēļ  Vides aizsardzības  fondam tika iesniegts projekta pieteikums  par bērnu nometni -vasaras superskolu ”Beverīnas ūdeņi”, kurā vēlējāmies  iepazīstināt bērnus ar  Beverīnas novada ūdeņiem. Bija patiess prieks saņemt vēsti, ka iecerētā ideja ir apstiprināta un sākt plānot paredzamās aktivitātes.

   Interese par nometni bija milzīga, tajā pieteicās bērni no Trikātas, Brenguļiem, Valmieras, Strenčiem, Mārsnēniem. Nometne norisinājās divas nedēļas, ar iespēju katrā no tām darboties 20 bērniem.

   Iepazinušies ar nepieciešamo informāciju par novada ūdens tilpnēm, jaunie pētnieki devās ekspedīcijās uz Baznīcas, Atpiļu ezeriem, Abula upi. Uzzinājām, ka mūsu novada ezeros aug vilkvālītes, meldri, upes kosa, glīvene, ežgalvītes, lēpes, atradām spāres, gliemenes, gliemežus, ūdens zirnekļus, ūdensmērītājus, raudiņas, karūsas un vēl citas zivis. Pētījām savāktos ūdens augus, dzīvniekus, mācījāmies to atpazīt, izdarījām secinājumus, veicām pierakstus savās ūdens vērojumu burtnīcās.

   Neparasti un aizraujoši bija darbošanās eksperimentu darbnīcā, kurā katrs dalībnieks izvēlējās, ko vēlas atklāt un naski ķērās pie darba. Bērni atklāja, kā attīrīt ūdeni filtrējot, kā ūdens ietekmē čiekurs aizver savas zvīņas, kā krāsas piliens ceļojot cauru virsējam eļļas slānim, nokļūst ūdenī un tikai tad izšķīst, kā ar ūdens pudeli izveidot līmeņa rādītāju un ar to pārbaudīt dažādas virsmas telpā, cik ūdens pilienu var sapilināt uz monētas, kā sāls iedarbojas uz ledus gabaliņiem. Atklājumi bija tiešām pārsteidzoši un zinātkārie bērni, aizgājuši mājās arī ģimenei demonstrēja eksperimentus un domāja jaunus. Ar interesi pētījām ūdens ietekmi uz cilvēka organismu, un to, cik daudz ūdens mūsu iedzīvotāji iztērē nelietderīgi. Visi bijām vienisprātis, ka ūdens ir jātaupa.

   Sadarbībā ar aktīvā tūrisma centra „Ežiem”, bija iespējas nomāt piepūšamos raftus. Vai esat ar tādiem braukuši? Aizraujoši! Mums katram bija savs airis, mugurā droša veste un ceļojums varēja sākties. Divas dienas devāmies neticami brīnumainos ceļojumos pa mūsu skaistuli Gauju, jo tā taču arī met lokus Beverīnas novadā. Pirmajā dienā mērojām ceļu cauri pilsētai un braši pieveicām strauji mutuļojošās krāces, apskatījām Valmieru, tās namus, skaisto tiltu no Gaujas. Lai nekas neatgadītos, mūs pieskatīja bariņš pīļu, kuras mums uzcītīgi sekoja. Kad bijām guvuši pirmās laivošanas prasmes, nākamajā reizē uzdrošinājāmies izvēlēties garāku maršrutu - no Ozolkalna Cēsīs līdz Līgatnes pārceltuvei. Satikām daudz ūdens tūristus no Latvijas un ārvalstīm, vērojām krāšņos Gaujas krastus, dažādos iežus, klintis, vērojām kā lēkā zivis un ūdensputni peld rāmi. Vairāki no mums airēja pirmo reizi, un tas nebija viegli, taču ja to darīja vienā ritmā ar draugiem, laiva slīdēja uz priekšu strauji. Pēc šī ceļojuma daži no mums pārdomāja par pieteikšanos airēšanas pulciņā un savas ģimenes iesaistīšanu braucienos ar laivu.

   Kad bija kļuvis neizturam karsts, pēcpusdienās skolas sporta zālē spēlējām aizraujošas spēles - paslēpes pa skolu un tās pagalmu, meklējām apslēpto priekšmetu, rakstījām nometnes avīzi, sagatavojām prezentāciju par ezeriem un upēm. Nedēļai beidzoties, ieguvām dārgumus, kādus nevar atrast nevienā bankas kontā - neparastas zināšanas, jaunas prasmes, brīnišķīgus draugus, un neaizmirstamas atmiņas par piedzīvoto.

Sandra Kaufmane

 

bilde2

  1. 1.nometne no 28.07.2014. līdz 01.08.2014.
  2. 2.nometne no 04.08.2014. līdz 08.08.2014.

Programmā – praktiski pētījumi, eksperimenti, novērojumi, pārgājieni ar uzdevumiem, vides izpēte, vairāki izbraucieni ar laivām dažādās ūdenstilpnēs pilnā drošības ekipējumā un instruktora pavadībā sadarbībā ar aktīvā tūrisma centru Eži.

Dalības maksa ēdināšanas izdevumiem (brokastis, pusdienas, launags) EUR 15,00 par vienu bērnu vienai nedēļai.

Projektu finansē – Latvijas vides aizsardzības fonds un līdzfinansē Beverīnas novada pašvaldība.

Nometnes pamatvieta Trikātas skola. Pieteikties var, iemaksājot izvēlētās nedēļas dalības maksu EUR 15,00:

 Brenguļos, Sandra Kaufmane, tel.29267815

Trikātā, Brigita Avišāne, tel.20364920

Iemaksātā dalības maksa netiks atmaksāta. Ja kādu iemeslu dēļ bērns nevar piedalīties nometnē, tad var privāti vienojoties pieteikt citu bērnu dalībnieku sarakstā.

Vietu skaits ierobežots! 

MĀCĪSIMIES MĀCĪTIES – BEVERĪNĀ UN CITUR LATVIJĀ!

Par skolu sabiedrībā bieži vien dzirdams stereotipisks viedoklis, ka tā ir vieta, kur visiem rātni jāsēž solu rindās un garlaikojoties jāapgūst nevienam nevajadzīgas zināšanas. Mēs gribam jums pierādīt, ka tā nepavisam nav; ka skola ir vieta, kur ir iespējams interesantā veidā, citam citu atbalstot, pie tam pilnīgi par brīvu, apgūt zināšanas, kas noder dzīvē, darbā un tālākās mācībās – sev pašam un arī citiem!

Jau sākot ar aprīli 8 skolās 6 Latvijas kopienās – Beverīnas, Brocēnu, Rugāju, Valkas un Vecumnieku novados un Valmieras pilsētā, notiks dažādi pasākumi, kas palīdzēs un mudinās mācīties vieglāk un interesantāk – gan skolēniem, gan viņu vecākiem, gan arī skolotājiem. Notiks diskusijas, pasaku pēcpusdienas, video tikšanās, sporta sacensības fizikā (jā, tā nav drukas kļūda), ģimeņu forums, pieredzes apmaiņa, atbalsta grupu veidošanās, novada mērīšanas akcijas un daudzas citas interesantas lietas.

Tas viss varēs notikt, jo biedrība “Iespēju durvis” kopā ar piecām citām biedrībām saņēmusi atbalstu projektam “Mācāmies mācīties: skolu un biedrību sadarbības modeļu veidošana mācīšanās motivācijas paaugstināšanai sešās Latvijas kopienās”. Turpinot līdzdalību iniciatīvā  “Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai”, kas apvieno nevalstiskās organizācijas astoņās ES valstīs, biedrība “Iespēju durvis” uzņēmās būt par vadošo partneri jauna projekta gatavošanā un īstenošanā kopā ar ģimeņu biedrību “Ligzda” no Brocēniem, Valmieras 5. vidusskolas atbalsta fondu “Skolai pie ezeriņa”, Rugāju novada biedrību “Mēs pasaulē”, biedrību “Atrodi laiku sev” no Valkas novada Zvārtavas pagasta un biedrību “Kurmenes viļņi” no Vecumnieku novada Kurmenes pagasta. 27 projektu konkurencē mūsu projekts saņēma piekto augstāko novērtējumu no kopumā 7 atbalstītajiem projektiem, pie kam finansējums tika piešķirts pilnā apjomā. Patiesi lepojamies ar paveikto, jo bija jāreaģē operatīvi, kopīgie lēmumi jāpieņem tik vien kā nedēļas laikā un jāsagatavo kvalitatīvs projekta pieteikums angļu valodā. Lielu pateicību par palīdzību projekta pieteikuma gatavošanā visu partneru vārdā sakām iniciatīvas “Pārmaiņu iespēja skolām” vadītājai Aijai Tūnai, kura bija blakus ar padomu un atbalstu saspringtajā pieteikuma gatavošanas procesā.

Projekta ietvaros biedrības cieši sadarbosies ar vietējām – skolām, kā arī saņems organizatorisku atbalstu no pašvaldībām un to sociālajiem dienestiem tā turpinot iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” ietvaros uzsākto skolas kā daudzfunkcionāla kopienas centra attīstības ceļu.

Linda Krūmiņa

2013

 

Beverīnas novadā plaukst bērni kā ziedi.

PB210767 

   Ceturtdien, 21.novembrī novada izglītības iestādēs Mūrmuižā un Brenguļos notika projekta „Palīdzi bērnam kā ziedam plaukt” noslēguma nodarbība. Tajā piedalījās mazo bērnu māmiņas ar saviem mīluļiem un biedrības „Iespēju durvis” pārstāves Brigita Avišāne un Sandra Kaufmane.

 

  B.Avišāne pastāstīja par projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm - ir notikušas izglītojošas lekcijas, vingrošanas nodarbības  kopā ar bērnu fizioterapeitu, ir iegādātas  attīstošas spēles un rotaļlietas, kas veicina bērnu attīstību. Viņa rosināja vecākus apvienoties, rīkot kopīgus tematiskus pasākumus, svētku svinēšanu  ar bērniem, kuros iespējams izmantot iegādāto inventāru.

 

   Nodarbībā māmiņas ar mazuļiem varēja izmēģināt spēles un rotaļlietas, ripināt skaņu bumbiņas, rāpot, velties, izbaudīt sajūtas ar plaukstiņām , ar pēdiņām, vingrot ar lakatiņiem, peldināt ūdenī pīlītes. Bērni  ar atklājuma prieku piedalījās brīnumainajās spēlēs un rotaļās.

 

   Īpaši māmiņām S.Kaufmane demonstrēja spēli ar izpletni- to varēja šūpot augšā, lejā, ripināt bumbas, sajust kā izpletnis piepildās ar gaisu, ceļas augšup. Tā bija patiešām aizraujoša rotaļa, kurā ļaut vaļu iedvesmai, gūt pozitīvas emocijas.

 

   Noslēgumā visi dalībnieki baudīja gardus un veselīgus našķus, ko sarūpēja Brenguļu sākumskolas saimniece Inguna Vilka. Pēc kārtīgas izkustēšanās, mazie dalībnieki bija piekusuši un posās uz diendusu, savukārt māmiņas bija gandarītas, jo ieguva jaunas zināšanas un pieredzi bērna audzināšanā un lološanā.

 

Sandra Kaufmane

 

 Radošās aktivitātes vasarā novada skolās

Šovasar augustā mūsu novada bērniem ir unikāla iespēja piedalīties vasaras aktivitātēs visās novada skolās – Trikātas pamatskolā, J. Endzelīna Kauguru pamatskolā un Brenguļu sākumskolā. Nometnē notiks dažādas interesantas radošās, izglītojošās un sporta nodarbības, nakts tusiņš un arī ekskursija.

Katrā skolā tiek organizētas divas piecu dienu aktivitāšu programma bērniem vecumā no 6 līdz 14 gadiem:

Brenguļu skolā:
1. nedēļa no 20.07. līdz 02.08.
2. nedēļa no 05.08. līdz 09.08

Trikātas un Kauguru skolās:

1. nedēļa no 12.08. līdz 16.08.
2. nedēļa no 19.08. līdz 23.08.

Patlaban vēl ir brīvs šāds vietu skaits – Trikātā 2 vietas 2. nedēļas nometnē, Brenguļos – 2 vietas 1. nedēļas nometnē un 9 vietas 2. nedēļas nometnē, Kauguros – 3 vietas 1. nedēļas nometnē un 6 vietas 2. nedēļas nometnē. Pieteikties iespējams līdz 1. jūlijam.

Vecākiem jāsedz tikai ēdināšanas izmaksas, kas ir LVL 10,00 par visu nometnes laiku.

Nedz par nometnes apmeklējumu, ne nodarbību materiāliem nav jāmaksā, jo nometne notiek projekta "Skola iziet Ciemā" ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Sorosa Fonds – Latvija un Atvērtās sabiedrības fondi, bet līdzfinansējumu nodrošina Beverīnas novada pašvaldība.

Ja būs tāda nepieciešamība, tiks domāts par transportu bērniem, kuri vēlēsies apmeklēt nometni, kas neatrodas pagastā, kurā viņi dzīvo, piemēram, ja bērni no Trikātas pieteiksies piedalīties nometnē Kauguros vai Brenguļos.

Plašāku informāciju par katras programmu un citiem jautājumiem var saņemt zvanot:

Kauguru skolai – tālr. 64230029, 29326289
Brenguļu skolai – tālr. 29267815
Trikātas skolai – tālr. 26178403, 20364920
Lindai Krūmiņai – tālr. 29431271, epasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

 

iespeju_durvis parmainuskolas

1000 latu iedzīvotāju projektiem Valmieras apkaimē

 

vnf Labo darbu programmas pavasara konkursā Valmieras novada fonds atbalstījis piecus projektus, tiem piešķirot 1000 latus no valmieriešu ziedojumiem. Starp atbalstītajiem projektiem ir arī Trikātas pamatskolas iesniegtais projekts.

Šovasar īstenojot idejas, iedzīvotāji kopīgi rūpēsies par bērniem, dzīvniekiem, vides sakārtošanu un citām vietējiem ļaudīm aktuālām jomām.

Martā izsludinātajā konkursā fonds saņēma deviņus pieteikumus, no kuriem starta signālu to īstenošanai guva pieci projekti. Tika atbalstīta rencēniešu vēlme sanākt kopā un dalīties kulinārijas prasmēs, zaļo gaismu saņēma arī Trikātas vecāki un skolotāji, lai ierīkotu dārzeņu dobi, kur jaunākie skolēni izzinās dabas procesus un pašu audzētu produktu garšas burvību. Naukšēnos vecāku klubiņš kopā ar pirmsskolas grupiņas audzinātājām gatavos neparastas rotaļlietas, lai attīstītu bērnu radošumu. Rūpējoties par mīļdzīvniekiem, biedrības "Astēm būt" pārstāvji veidos informatīvus materiālus par dzīvnieku labturību un dosies uz skolām, kur iepazīstinās bērnus ar atbildīgu rīcību pret mazajiem draugiem. Rosinot interesi par Latvijas vēsturi un ļaujot to tuvāk izjust, Valmieras represēto biedrība ar jauniešiem dosies uz Mores muzeju Siguldas novadā, kur dalīsies ar pašu piedzīvotajiem atmiņu stāstiem.

Vakar fonda mājīgajās telpās tika parakstīti līgumi par šo ieceru īstenošanu. Lai gan pavasara konkursa krājkasītē šajā reizē bija salīdzinoši neliela summa – vien 1000 latu, tas vēlreiz pierādīja, ka ar nelieliem resursiem un cilvēku entuziasmu iespējams veikt vērtīgus un kopienai noderīgus darbus, tādēļ sakām milzīgu paldies visiem brīvprātīgajiem un fonda ziedotājiem, kas ļauj īstenot līdzcilvēku idejas.

Konkursa mērķis bija vairot iedzīvotāju sadarbību un savstarpējo pašpalīdzību, lai uzlabotu dzīvi apkārtējā vidē. Pieteikumus vērtēja divās daļās – pēc kvalitātes kritērijiem tos analizēja konkursa komisija, bet otru daļu veidoja Labo darbu programmas ziedotāju balsojums.

Lai arī turpmāk varētu atbalstīt līdzīgus projektus, ikvienam valmierietim un apkārtējo novadu iedzīvotājam ir iespēja ziedot Valmieras novada fonda Labo darbu programmai. Plašāka informācija pieejama fonda mājas lapā www.vnf.lv. Pateicoties lielākiem un mazākiem ziedojumiem, ar Valmieras novada fonda atbalstu līdz šim dažādos projektu konkursos ir īstenotas vairāk nekā 100 iedzīvotāju iniciatīvas plašā Valmieras apkaimē.

Papildu informācija:
Ansis Bērziņš, VNF valdes priekšsēdētājs
Tālrunis: 20258200, 64281792; e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
http://www.vnf.lv

 

2012

  • Grassroots - "Grassroots Europe for Local Wellbeing" jeb "Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai", atbalsta Izglītības un attīstības centrs (IAC).

Kopā ar biedrību "Iespēju durvis" ( Beverīnas novadas izglītības iestāžu atbalsta biedrība) projektā piedalās arī biedrība „Saulessvece" (Balvi), „Allažu attīstības biedrība" (Sigulda), Ģimeņu biedrība „Ligzda" (Brocēni), biedrība „Dzirnakmens" (Krustpils), biedrība „Kurmenes viļņi" (Vecumnieki), fonds „Skolai pie ezeriņa" (Valmiera), biedrība „Kodols" (Aizpute), biedrība „Nākotnei" (Dagda), biedrība „Balta māja" (Līvāni), „Viļakas skolēnu vecāku biedrība" (Viļaka) un biedrība "Cerību spārni" (Sigulda), kura ir šī projekta galvenais partneris un finansējuma administrators.

Biedrības "Iespēju durvis" projektā ar nosaukumu "Veselas, aktīvas un gudras kopienas veidošana Beverīnas novadā" iedzīvotājiem būs iespējams apmeklēt gan vingrošanas nodarbības, gan seminārus par radošu pieeju uzņēmējdarbībai, ainavu dizainu un pašgatavotiem kosmētikas līdzekļiem katrā pagastā. Nodarbību tēmas izvēlētas, pamatojoties uz pavasarī skolās veikto iedzīvotāju aptauju. Tāpat arī katrā pagastā tiks paveikts kāds labs darbs ar sabiedrisku ieguvumu – Trikātā paredzēts uzstādīt šūpoles skolas rotaļu laukumā, Brenguļos tiks veidots dzīvžoga kā ceļu norobežojošas joslas stādījums, bet Kauguros pie skolas tiks uzstādīti interesanti koka sportošanas elementi.

  • "Mobilais radošo darbu centrs Beverīnas novada iedzīvotājiem" - atbalsta Hipotēku banka, finansējums Ls 200,00 Šī projekta ietvaros paredzētas nodarbības, kurās dalībnieki varēs apgūt šūšanas prasmes un arī dažādus rokdarbus – arī šī projekta ietvaros nodarbības notiks skolās, no septembra līdz oktobrim. Kā jau norāda projekta nosaukums, aprīkojums būs "mobils", tas ir, pēc nepieciešamības izmantojams visās novada skolās, paredzēts, ka nodarbības turpināsies arī pēc projekta beigām.

  • Labo darbu programmas 2012. gada ideju konkurss "Dari sev un citiem", atbalsta Valmieras novada fonds. 

    Valmieras novada fonda konkursā biedrība saņēma 300 latu atbalstu trauku iegādei projektā "Mīlestība iet caur vēderu". Šajā projektā novada iedzīvotājiem būs iespējams piedalīties kulinārijas nodarbībās, kurās ne tikai notiku ēst gatavošana, bet arī apgūta galda klāšana, pareiza uzvedība pie galda, ģimenes svētku organizēšana, pašdarinātu dāvaniņu, apsveikumu, galda karšu gatavošana. Projekta ietvaros nodarbības tiks organizētas septembrī, oktobrī un novembrī visās trijās novada skolās – tās paredzētas visiem interesentiem – mammām un tētiem, bērniem un vecvecākiem. Ar gatavošanas māku un savām īpašajām receptēm dalīsimies paši, pieaicinot profesionāļus, kas atklās mums, piemēram, ēdienu dekorēšanas vai pareizas galda klāšanas noslēpumus.

  • Turpina īstenot Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius projektu http://playwithme.wikispaces.com/

 

2011 

2011. gada augustā Trikātas pamatskolā uzsāk īstenot Eiropas Savienības 

Mūžizglītības programmas Comenius projektu http://playwithme.wikispaces.com/

2010

Pārmaiņu iespējas skolām ar SOROSA FONDS LATVIJA atbalstu Trikātas pamatskola

Projekta aktivitātes

Projekta video atskats