Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

 

Projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošana Trikātas pamatskolā

pumpurslogo xl

http://www.pumpurs.lv/

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības.

2022./2023. mācību gads

2019. gadā Trikātas pamatskolā uzsāktais ES struktūrfondu projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) turpinās arī 2022./2023.mācību gadā.

1. semestrī projekta ietvaros tika realizēti 11 individuālie atbalsta plāni (IAP). 7,-9. klašu skolēniem tika sniegts finansiāls atbalsts, sedzot ēdināšanas izmaksas. Ekonomiskie IAP tika īstenoti pirmo reizi, jo iepriekšējos mācību gados novada pašvaldība apmaksāja ēdināšanas pakalpojumus visiem skolēniem.

2. semestrī individuālie atbalsta plāni ēdināšanas izmaksu kompensācijai tika sastādīti 18 7.-9. klašu skolēniem. Īstenojot projektu, tika novērots, ka samazinās stundu un skolas kavējums. Visi skolēni sekmīgi beidza mācību gadu.

Aprunājoties ar jauniešiem, ir dzirdamas pozitīvas atsauksmes par sniegto ekonomisko atbalstu. Ir samazinājušies neattaisnotie kavējumi, uzlabojusies skolēnu labbūtība, veicināta  sadarbība  ar vecākiem, lai laicīgi novērstu problēmas un sniegtu atbalstu.

 

2021./2022. mācību gads

pumpurs1

INDIVIDUĀLAIS ATBALSTS SKOLĒNIEM

2021./2022. mācību gada II semestrī projekta PuMPuRS (“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”) ietvaros Trikātas pamatskolas 5 pedagogi turpina sniegt individuālās konsultācijas 14 skolēniem, kuriem ir dažāda rakstura grūtības mācībās, kā arī lai sniegtu atbalstu skolēniem, mazinot Covid-19 pandēmijas radīto seku ietekmi uz mācību satura apguvi.

Katram “PuMPuRS” projektā iesaistītajam skolēnam tika izvērtēti mācību pārtraukšanas riski un izplānoti nepieciešamie pasākumi to mazināšanai, izstrādāts individuālais atbalsta plāns, balstoties uz skolēna vajadzībām. Mūsu skolas pedagogi sniedz individuālās konsultācijas mācību priekšmetos, kurus skolēnam ir grūtības apgūt: latviešu valodā (7), matemātikā (5) un krievu valodā (2). Skolotāji konsultāciju laikā sniedz skolēniem arī psihoemocionālu atbalstu – paaugstina skolēna motivāciju, palīdz noticēt saviem spēkiem, iedrošina turpmākajam darbam. Konsultatīvais atbalsts ir elastīgs un atbilstošs katra izglītojamā individuālajām vajadzībām.

pumpurs1

RADOŠAS DARBNĪCAS SKOLOTĀJIEM

2022. gada 8. martā un 5. aprīlī  projekta PuMPuRS ietvaros Trikātas pamatskolas 12 pedagogi piedalījās radošās darbnīcās.

Darbnīcu mērķis ir veicināt pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un personalizētu pieeju izglītībā:

- pilnveidojot klasvadības jautājumus un risinot konfliktsituācijas;

- konsultējot un sadarbojoties ar vecākiem;

- izstrādājot individuālos atbalsta plānus izglītojamajiem;

- īstenojot vienotu un saskaņotu pedagoģisko darbību izglītības iestādē un novadā;

- sniedzot atbalstu izglītojamajiem mūžmācīšanās procesa sekmīgai īstenošanai, ievērojot vecumposma attīstības īpatnības (pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem);

- attīstot metakognitivitāti un astoņus domāšanas pīlārus sekmīgai audzināšanai/pašaudzināšanai un sadarbībai PMP risku mazināšanai.

- integrējot konsultēšanu kā profesionālās darbības veidu izglītības vidē, kas orientēta uz konsultēšanu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanā.

Darbnīcas tika īstenotas 3 moduļos:

1.modulis - Izglītības iestādes darbības pašnovērtēšana priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai. Saturiski dalībnieki uzzināja:

- kā strādāt ar ESF projektā “PuMPuRS” izstrādātajiem metodiskajiem atbalsta līdzekļiem;

- kas ir priekšlaicīga mācību pārtraukšana, kā to mazināt, izmantojot dažādas mācību stundas struktūras un uzdevumus;

- pedagoga personība un profesionālā darbība var ietekmēt izglītības iestādes darbu;

- kādi ir 21.gadsimtā izglītībā sasniedzamie rezultāti;

- kā vadīt pārmaiņas pedagoga un izglītības iestādes darbā PMP mazināšanai, īstenojot izglītības iestādes pašnovērtēšanas procesu.

2.modulis - Pedagogs un viņa profesionalitāte, PMP risku mazināšanas iespējas. Dalībnieki turpināja pilnveidot prasmes darbam ar izstrādātajiem metodiskajiem atbalsta līdzekļiem. Saturiski dalībnieki uzzināja:

- ko un kā var darīt pedagogs, lai identificētu PMP riskus;

- kādā veidā audzināšanas procesā var mazināt PMP riskus;

- ar kādām pedagoģiskajām pieejām, mācību stratēģijām, metodēm un metodiskajiem paņēmieniem var veicināt izglītojamo mācīšanās motivāciju, personības izaugsmi, mūžmācīšanās prasmes un mazināt PMP riskus.

3.modulis - Izglītojamo centrēta pieeja izglītības iestādes darbā PMP risku mazināšanai. Dalībnieki nostiprināja zināšanas un prasmes darbam ar metodiskajiem atbalsta līdzekļiem. Saturiski dalībnieki uzzināja:

- kā pedagogiem iespējams rīkoties dažādās ikdienas situācijās, īstenojot izglītojamo centrētu pieeju izglītības iestādes darbā, mazinot PMP riskus;

- kā izstrādāt individuālos mācību plānus izglītojamajiem dažādās konkrētās situācijās PMP risku mazināšanai;

- ar kādiem paņēmieniem izvērtēt dažādas ikdienas situācijas, kurās nokļūst izglītojamie, pedagogi un izglītības iestādes, t.i., ko, kā un kādēļ darot var mazināt PMP riskus praksē;

- kāda veida sadarbība un ar ko nepieciešama, lai sekmētu izglītojamo vēlmi turpināt mācības.

Projekts “PuMPuRS” savā darbā veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai savlaicīgi identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Projekta ietvaros pedagogiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem.

Pateicamies par lielisko iespēju profesionāli pilnveidoties un atbalsta materiāliem! Liels paldies lektorei Ilgai Kušnerei.

pumpurs1

PROJEKTS “PUMPURS” SNIEDZ PAPILDU ATBALSTU SKOLĒNIEM MĀCĪBU APGUVĒ!

2021./2022 mācību gadā Trikātas pamatskolā jau trešo gadu turpina īstenot projektu PuMPuRS, lai mazinātu ar mācībām saistītus riskus. Šajā mācību gadā projekta mērķgrupa ir 1.-9. klašu skolēni. Atbalsts tiek piedāvāts gadījumos, kad skolēns kādā no mācību priekšmetiem var saņemt nepietiekamus vērtējumus mācīšanās grūtību dēļ, iepriekšējā apguves posmā iekavēto mācību vai zemu mācību sasniegumu dēļ. Projektā ir iesaistīti 5 pedagogi, kuri sniedz individuālās konsultācijas 11 skolēniem šādos mācību priekšmetos: angļu valodā (5), latviešu valodā (3), krievu valodā (2) un matemātikā (2).

Mācību gada sākumā katram skolēnam tika izveidots individuālais atbalsta plāns, kurā noteikti mācību pārtraukšanas riski un paredzēti pasākumi to mazināšanai. Individuālajās konsultācijās skolēni saņem diferencētu pieeju mācību satura izskaidrošanā un piemērotu atbalstu spēju attīstīšanā. Pedagogi palīdz mājas darbu izpildē, mācību vielas nostiprināšanā, kā paaugstina skolēnu motivāciju mācīties. 

Projekta koordinatore Inga Boškina

2020./2021. mācību gads

Projektā PuMPuRS iesaistītie skolēni veiksmīgi pabeidza 2020./2021. mācību gadu! Projektā iesaistītie pedagogi sniedza individuālās konsultācijas skolēniem gan attālināti, gan klātienē, atbilstoši epidemioloģiskai situācijai valstī. Paldies skolotājiem, skolēniem un vecākiem par paveikto darbu, par sapratni, pacietību un izturību.

2019. gada rudenī Trikātas pamatskola uzsāka dalība Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (“PuMPuRS”), kura ietvaros tiek sniegts konsultatīvs atbalsts vairākiem 5.–9. klašu skolēniem.

2020./2021. mācību gadā 10 izglītojamajiem, izvērtējot PMP (priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas) riskus, tika sastādīti individuālie atbalsta plāni. Pamatā tika sniegtas konsultācijas mācību priekšmetos: matemātikā, latviešu, angļu un krievu valodā, kā arī konsultatīvais atbalsts, ko sniedz sociālais pedagogs. Projektā iesaistītie pedagogi sniedza atbalstu gan skaidrojot un atkārtojot iepriekš apgūto vielu, gan dažādojot pieeju un stratēģijas, kā arī mācību līdzekļus izpratnes veicināšanai, kas noderēja, apgūstot arī citus mācību priekšmetus. Lai pierādītu, ka mācību process var būt interesants, par projekta līdzekļiem skola iegādājās 3D printeri. 

Sociālpsiholoģiskais atbalsts ļoti noderēja vienam skolēnam, kurš nespēja atrast motivāciju pieslēgties mācību darbam, taču sadarbībojoties ar skolas sociālo pedagogu, skolēns spēja sekmīgi pabeigt mācību gadu, lai gan situācija šķita bezcerīga. 

Pozitīvi vērtējams fakts, ka konsultācijas netika pārtrauktas arī attālinātajā mācību procesā – tika izmantoti elektroniskie saziņas rīki: skolas e-klase, Google Meet platforma, WhatsApp un citi saziņas veidi. Daži skolēni no februāra izmantoja iespēju, vienojoties ar pedagogu, ierasties uz klātienes konsultācijām skolā. 

Projekta koordinatore Inga Boškina

No 2021./2022. mācību gada projekta PuMPuRS atbalsts būs pieejams arī 1.–4. klases skolēniem

Lai visiem skolēniem palīdzētu mazināt Covid-19 pandēmijas laika ierobežojumu radīto negatīvo ietekmi, no 2021./2022. mācību gada Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) atbalstu varēs saņemt arī 1.–4. klases skolēni. Turklāt projekta īstenošanas laiks pagarināts par 12 mēnešiem un ilgs līdz 2023. gada 31. decembrim. To paredz 2021. gada 8. aprīlī pieņemtie grozījumi* Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 460 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu**, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumu”.

pumpurs mmaxi 1

Projekta apraksts

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Paredzēts iesaistīt vismaz 80% pašvaldību, aptverot ne mazāk kā 665 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes.

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Pedagogiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbā ar izglītojamiem. Projekta ietvaros ir izstrādāti metodiskie līdzekļi. Ir izveidota vienota datu bāze, kas nodrošina regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un izglītības iestādes līmenī par izglītojamiem, kuriem identificēts risks pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem. Tas nodrošina pilnvērtīgu statistiku, kā arī ļauj ilgtermiņā izvērtēt pasākumu efektivitāti.

Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu izglītojamos un iesaistītu viņus aktivitātēs. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmu diagnostiku un risinājumiem.

Ar pašvaldību starpniecību tiek nodrošināts individuālais atbalsts izglītojamiem, kuri varētu pārtraukt mācības finanšu resursu trūkuma dēļ, piemēram, tiek kompensēti izdevumi par transportu, ēdināšanu, dienesta viesnīcu, u.c. Tomēr galvenais projekta fokuss ir nevis īslaicīga finansiālās palīdzības sniegšana, bet gan ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšana, kas veido atbalstošu un iekļaujošu vidi ikvienam izglītojamam.

Mērķgrupa

 • Vispārizglītojošo skolu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei. Ar 01.09.2021. arī 1.-4. klašu izglītojamie. 
 • Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī izglītojamie vispārējās izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas).

Ko iegūst izglītojamie?

Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu (IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai:

 • pedagogu un atbalsta personāla konsultācijas/konsultatīvo atbalstu (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
 • sabiedriskā transporta biļešu kompensācijas;
 • naktsmītņu izdevumu kompensācijas;
 • ēdināšanas izdevumu kompensācijas;
 • individuālo mācību līdzekļu iegādes izdevumu kompensācijas;
 • individuālās lietošanas priekšmetu iegādes izdevumu kompensācijas;
 • speciālā transporta izdevumu kompensācijas;
 • iespēju iesaistīties Jauniešu NVO projektos pašvaldībās.

Ko iegūst pedagogi?

 • iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams;
 • profesionālās kompetences pilnveidi;
 • seminārus;
 • supervīzijas;
 • darbnīcas;
 • konferences;
 • metodiskos atbalsta līdzekļus;
 • sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku identificēšanai un novēršanai.

Projekta īstenošanas laiks

03.2017. – 12.2022. Pagarināts līdz 12.2023.

Kā iesaistīties projektā?

Par projekta sadarbības partneriem var kļūt ikviena Latvijas pašvaldība vai valsts profesionālās izglītības iestāde. Pašvaldības un valsts profesionālās izglītības iestādes var iesaistīties gan šobrīd, gan vēlāk visā projekta īstenošanas periodā. Arī pašvaldībā esošās izglītības iestādes var tikt iesaistītas pakāpeniski, ja nav iespējams vienlaikus iesaistīt visas.

Pašvaldību pārstāvjiem iesakām kontaktēties ar attiecīgo projekta reģionālo koordinatoru, lai uzzinātu vairāk par iesaistīšanos projektā (skat. sadaļu “Kontakti”).

Projektā PuMPuRS (SAM 8.3.4.) iesaistīto izglītības iestāžu saraksts

Pumpurs riski

Macibu partrauksanas celoni

nap es